Visie

De visie van de partners op onderwijs kent veel overeenkomsten: in het denken over en vormgeven van het onderwijs staat het leren van leerlingen en studenten centraal en dat altijd binnen een professionele, lerende, organisatie die zich verbindt met de wereld om zich heen. Brede vorming van leerlingen en studenten maakt eveneens voor alle partijen deel uit van goed onderwijs. Uitgangspunten die Ommelanden binnen de onderwijsvisie hanteert zijn dan ook:

– Binnen menselijke ontwikkeling staan interactie en onderlinge afhankelijkheid centraal: cognitieve ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met sociale en emotionele ontwikkeling.
– Ieder mens handelt in relatie tot een eigen wereld- en levensbeschouwing. Deze beschouwing stuurt niet alleen het handelen, maar wordt ook zichtbaar in het handelen.
– Kennis kan niet slechts beschouwd worden als een objectief en buiten de mens staand fenomeen, maar is altijd verbonden met morele vraagstukken binnen een bepaalde context.

Deze uitgangspunten zijn de grondslag voor wat in de literatuur ook ‘Normatieve Professionalisering’ genoemd wordt: dat aspect van onderwijs en ontwikkeling waar de wisselwerking plaatsvindt tussen de persoon van de (aankomende) leraar, de professie en de sociale en maatschappelijke context (Bakker en Wassink 2015). Ontwikkeling op dit vlak gaat verder dan het vergroten van bepaalde waarneembare kennis of vaardigheden, waar het bij Instrumentele Professionalisering veelal om gaat. Ommelanden streeft naar het Normatief Professionaliseren van zowel leerlingen, studenten als het eigen personeel.

Opleidingsschool Ommelanden wil een leeromgeving neerzetten waarin studenten en docenten op een integrale wijze aan hun eigen professionalisering kunnen werken. Daarom is het werkplekleren van groot belang, omdat daarin theorie en praktijk natuurlijk worden verbonden. De opleidingsschool erkent het belang van de brede professionele basis die de leraar voor zijn beroep nodig heeft. Het belang van persoonsvorming als onderwijsdoel, door aandacht voor de brede vorming van zowel leerling, student als medewerker wordt binnen ons partnerschap benadrukt. Binnen de regionale context van Ommelanden in deze brede vorming van alle betrokkenen van extra groot belang: een brede vorming is immers de sleutel tot een vitale regio. Opleidingsschool Ommelanden heeft zich daarom gecommitteerd aan drie ontwikkelthema’s’

1. Identiteitsontwikkeling
2. Burgerschap
3. Wendbaar Vakmanschap (wendbaarheid)

Figuur: Themakaart Ommelanden

(Afgeleid van bekwaamheidseisen voor leraren, 2017)

Wat ons bindt is een focus op het leren van de lerende en de wens om dit leren vanuit leervragen vorm te geven. Dat leren ondersteunen we door didactische coaching en aan de hand van normatieve professionalisering. Leren is volgens ons een sociaal proces waarbinnen samen experimenteren een grote rol speelt.